Sociální pedagožka v Praze 7 pomáhá žákům, učitelům i rodičům

V Praze 7 v letošním roce probíhá pilotní projekt zaměřený na sociální práci v základních školách.


Od letošního ledna působí v ZŠ Tusarova sociální pedagožka, která s dětmi a jejich rodinami řeší problémy negativně ovlivňující vzdělávání žáků, vztahy mezi spolužáky či školou a rodinou i celkové klima a prostředí ve třídách. V listopadu Praha 7 uspořádala pro ostatní městské části a zainteresované partnery konferenci, kde představila pozitivní výstupy z dosavadní praxe a otevřela téma opomíjené role sociálních pedagogů v českém školství.

„Sociální pedagog je pro mnoho lidí dodnes nevyjasněný a často poněkud přehlížený pojem. Schází jeho jasné ukotvení v české legislativě, s čímž souvisí i problematické financování této pozice ve školách. Je zde přitom velká potřeba včas rozeznávat a řešit problémy žáků ohrožených školním neúspěchem, dát jim šanci na odpovídající vzdělání a zároveň předcházet nárůstu rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace. To vše nemůže v plné míře řešit učitel, ať už z kapacitních, či odborných důvodů. Přesto podle odhadu Asociace sociálních pedagogů na zhruba 4 300 českých základních školách působí jen několik desítek sociálních pedagogů,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Praha 7 zavedla pilotní ověření pozice sociálního pedagoga v rámci projektu Implementace case managementu do sociálního poradenství v Praze 7 podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. První dlouhodobě zapojenou školou do tohoto projektu je ZŠ Tusarova. Od začátku letošního roku zde působí sociální pedagožka Nela Beranová.

„Přestože naši učitelé zpočátku přistupovali k zavedení této pozice trochu skepticky, časem se ukázalo, kolik práce jim příchodem sociální pedagožky ubylo. Zatímco učitel s žákem řeší pouze oddělené problémy typu neomluvená absence, hrubé chování, nedostatečný prospěch atd., sociální pedagog může ze své pozice vyhledávat příčiny těchto jevů. A ty často nalézá v rodinném zázemí žáka a jeho bezprostředním okolí,“ řekla ředitelka ZŠ Tusarova Monika Nezbedová.

Sociální pedagog při práci v terénu zjišťuje celkovou sociální situaci žáků, sleduje fungování základních společenských mechanismů v rodinách a sociální návyky prostředí, které na děti působí. Získává komplexní pohled na situaci, v níž se žáci vyskytují, a může tak lépe řešit negativní dopady na jejich vzdělávání, chování a celkový rozvoj.

„Svou pozici vidím jako klíčovou zejména při komunikaci mezi školou a rodinou. Když rodina, žák i škola cítí podporu a pochopení, tak to proces pomoci velmi usnadňuje. Sociální pedagog je prostředníkem, mediátorem, průvodcem a zároveň tvoří pomyslnou spojnici mezi všemi stranami. Svou roli také vnímám jako pomocnou ruku učitelům, kteří jsou v první linii a jako první si obvykle všímají signálů, které u žáků mohou znamenat volání o pomoc,“ vysvětlila sociální pedagožka Nela Beranová.

Za dobu své dosavadní činnosti v ZŠ Tusarova se nejen Nela Beranová, ale i další zapojení odborníci, s nimiž paní Beranová spolupracuje (etopedi, psycholové, psychoterapeuti apod.), věnovali přibližně 60 českým i ukrajinským žákům a jejich rodinám, kterým pomáhali řešit různé zátěžové situace s dopadem na chování či prospěch dítěte ve škole. Sociální pedagog nemůže být při řešení situace dítěte osamocen, spolupracuje proto s pracovníky školního poradenského pracoviště v rámci dané školy a externími odborníky, kteří jsou v tomto případě hrazeni z výše uvedeného projektu. Zároveň využívá další sociální a návazné služby propojené v rámci projektu tzv. lokálním koordinátorem.

„Počet sociálních pedagogů v Praze 7 nyní rozšiřujeme, ať už prostřednictvím našeho projektu, či s využitím příspěvků, které na tuto agendu vyčlenilo hlavní město v rámci balíčku pomoci Pražanům. Těší mě, že již inspirujeme další školy, které si své sociální pedagogy hledají samy, a že se nám zároveň daří otevírat toto opomíjené téma na celopražské a celorepublikové úrovni. Děkujeme také zástupcům ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, kteří se této problematice věnují a rovněž se zúčastnili naší nedávné tematické konference,“ doplnila radní Hana Šišková.

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
webíky uniweb